8
ZZJZKS

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo trenutno je

Izaberite stanicu za prikaz detaljnih podataka


Stanice za praćenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Mreža monitoringa kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo se trenutno sastoji od 8 automatskih i tri manuelne stanice, a uspostavljena je u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka FBiH.

Automatske mjerne stanice postavljene na lokacijama Vijećnica, Ilidža, Otoka, Vogošća, Ilijaš i Hadžići (mobilna stanica), su dio mreže Kantona Sarajevo, a na lokacijama Ivan Sedlo i Bjelave su dio mreže kojom upravlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Praćenje kvaliteta zraka u Kantonu organizuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša na osnovu Odluke o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo.

Poslove monitoringa kvaliteta zraka za potrebe Kantona Sarajevo, vrši ovlaštena institucija "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo", putem osam automatskih mjernih stanica, te tri manuelne stanice instalirane na lokalitetima Higijenski zavod, Otoka i Ilidža.

Manuelne stanice vrše prikupljanje uzoraka kvaliteta zraka 24 sata, narednog dana ručno se vrši analiza i rezultati se iskazuju kao prosječne vrijednosti za taj period.

Centar za prikupljanje i obradu podataka sa svih stanica koje čine mrežu monitoringa kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo, nalazi se u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Sistem vrši automatsku kalibraciju za pojedine uređaje, ili se ona vrši ručno, prema potrebi. Svi podaci o kalibraciji, grešci ili drugim nepredviđenim događajima evidentiraju se i pohranjuju u bazu podataka.

Metode mjerenja koncentracija polutanata su u skladu sa ISO standardima i predloženim regulativama.

Manuelne stanice za mjerenje SO2 i crnog dima

Metoda koja se koristi je po West i Gaeke-u (ASTM D2914), u sklopu koje aparature se mjere oba polutanta. Osnovni princip metode je: kada se sumpor-dioksid iz zraka absorbuje u rastvoru natrijum-tetrahlor-merkurata (II), on formira vrlo stabilno jedinjenje dihlor-sulfito-merkurata, a količina sumpornog dioksida se izračunava na osnovu intenziteta crveno-ljubičaste boje proizvedene kada se p-rosanilin hidrohlorid i formalin dodaju rastvoru. Očitanje intenziteta boje se vrši na spektrofotometru, a rezultat koncentracije sumpor-dioksida preko kalibracione krive. Koncentracija čađi (ISO 9835:1993) se očitava na osnovu zatamnjenja mrlje na bijelom filter papiru uz pomoć reflektometra.

Ova metoda se u koristi na prostorima Kantona Sarajevo duži vremenski period, elektronski zapisi se vode od 2001.godine, dok su ostali rezultat zabilježeni u obliku izvještaja koji se čuvaju u arhivi Zavoda.